Home » Institutions » Jiangnan University

Jiangnan University

<h4 style=”text-align: center;”>Jiangnan University (literally: ‘Southern Yangtze University’, JiangnanU), is a university located in Wuxi, Jiangsu, China</h4>